OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Sadržaj općih uvjeta za turističke aranžmane

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između tvrtke ProConventa d.o.o. kao putničke agencije i putnika koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za putnika tako i za tvrtku ProConventa d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici tvrtke ProConventa d.o.o. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete ProConventa d.o.o. prikupila su od krajnjih pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika, ProConventa d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku ProConventa d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, tvrtka ProConventa d.o.o. će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Sadržaj i cijena aranžmana

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu/aranžman/uslugu, te uključuju one usluge koje su opisane uz rezervaciju. Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga putnik plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun. Fakultativne usluge su usluge koje pruža tvrtka ProConventa d.o.o., a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice. Cijene navedene u programima ProConventa d.o.o. bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. ProConventa d.o.o. mogu, najkasnije 21 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti ProConventi d.o.o. u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi ProConventi d.o.o. u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Tvrtka ProConventa d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja i usluga od strane pružatelja usluga. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno.

Prijave za rezervaciju

Prijave za rezervaciju aranžmana se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u tvrtke ProConventa d.o.o., telefonom ili osobno u poslovnici. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Tvrtka ProConventa d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane putnika prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka tvrtka ProConventa d.o.o. zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije aranžmana primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom putnika, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka korištenja usluge. Ukoliko do datuma dolaska ima 21 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun ProConventa d.o.o. ili način on-line plaćanja kreditnom karticom. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, putniku će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Putnik je dužan vaucher predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vauchera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica/aranžmani ili usluga nudi. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da prihvaća Opće uvjete za turističke aranžmane ProConventa d.o.o. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika tako i za tvrtku ProConventa d.o.o. Napomena: Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Pravo tvrtke ProConventa d.o.o. na promjene i otkaz

Tvrtka ProConventa d.o.o. se obvezuje osigurati putniku smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Tvrtka ProConventa d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja/aranžmana ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki ProConventa d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica. Ukoliko putnik uplati rezervaciju koju ProConventa d.o.o. ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) putniku se nudi alternativa. Ukoliko je tvrtka ProConventa d.o.o. u mogućnosti putniku ponuditi alternativu, promjena rezerviranog aranžmana se može obaviti isključivo uz odobrenje putnika. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako putnik prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija ProConventa d.o.o. vraća putniku razliku. Tvrtka ProConventa d.o.o. je dužna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, i/ili promjena imena putnika najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena rezervacije biti će bez dodatnih troškova ukoliko je moguće ali će se promjenu rezervacije naplatiti 100 kn ili više ovisno o zahtjevu davatelja usluge tj. smještajnog objekta, prijevoznika ili slično. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  • Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 100 kn
  • Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
  • Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije
  • Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
  • Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
  • Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 100 kn manipulativnih troškova. Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do 20.00 sati na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

*ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE regulirano je posebnim uvjetima prema ponudama koje su grupe prihvatile.

Obveze tvrtke ProConventa d.o.o.

Tvrtka ProConventa d.o.o. je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Tvrtka ProConventa d.o.o. je dužna osigurati da se putniku pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga Tvrtka ProConventa d.o.o. isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

Obveze putnika

Putnik je obvezan posjedovati valjane putne isprave. ProConventa d.o.o. ne jamče ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Putnik je obvezan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informiraju na web-stranici www.mvep.hr i pogledaju popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. ProConventa d.o.o. može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje ProConventa d.o.o. te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. ProConventa d.o.o. otklanjaju svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

Prtljaga

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Tvrtka ProConventa d.o.o. nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici ili tijekom putovanja. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja, zrakoplovnoj ili autobusnoj kompaniji i nadležnoj policijskoj postaji. Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Osiguranje od otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija ima sklopljen ugovor o posredovanju. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

Putno osiguranje

Agencija putniku preporuča i policu putnog osiguranja: od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora ili kupnjom aranžmana: agencija- putnik, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Rješavanje prigovora

Svaki putnik – nositelj Ugovora: agencija- putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja, pratitelja putovanja, prijevoznika i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti tvrtku ProConventa d.o.o. ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Putnik je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Tvrtka ProConventa d.o.o. ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. „last minute ponuda“, smještaja po principu „no name hotela“ i „fortuna“ sistema i ostale posebne ponude „formule roulette“.

U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nadležnost suda

Putnik i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Zagrebu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti za turističke aranžmane su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s ProConventom d.o.o. odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji ProConventa d.o.o.

Točnost ponude, informacija i slika na internet stranicama

U predstavljanju kompletnih ponuda, aranžmana, cijena, slika, informacija na stranicama turističke agencije ProConventa d.o.o., pokušavamo osigurati njihovu točnost i valjanost, ali ne možemo garantirati njihovu apsolutnu točnost i valjanost. Zahvaljujemo svima čije slike i informacije koristimo u predstavljanju naše ponude. Ukoliko uočite pogrešku unutar neke informacije, slike, podatka, molimo Vas, ukažite nam na to slanjem maila ili nas slobodno kontaktirajte putem telefona.

Hvala Vam unaprijed.Također, ukoliko se iz nekog slučajnog razloga na našim stranicama nađu fotografije ili opisi u vlasništvu treće strane koja nije striktno dopustila njihovo korištenje, molimo Vas, kontaktirajte nas, te će isti biti odmah uklonjeni. Hvala na razumijevanju.

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE DOGAĐANJA

REGISTRACIJA / PRIJAVA SUDIONIKA NA SKUP

Sve informacije o kotizacijama i ostalim uvjetima prisustvovanja skupovima mogu se pronaći na web stranicama ili dokumentima pojedinog događanja.

Registracijom za pojedini skup, prihvaćaju se opći uvjeti poslovanja agencije ProConventa d.o.o. Registraciju treba završiti u okviru rokova navedenih na stranici svakog skupa. Agencija registraciju potvrđuje nakon primitka uplate (kreditnom karticom ili bankovnom doznakom). Prijavom na skup u organizaciji ProConventa d.o.o. svaki sudionik ovlašćuje organizatora da podatke o registraciji prikuplja i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

A) NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se može obaviti bankovnom doznakom, kreditnim karticama (MasterCard, Visa) te, u pojedinim slučajevima, gotovinom na licu mjesta. Kod plaćanja bankovnom doznakom, sve bankovne troškove i naknade snosi uplatitelj. Čekovi niti jedne banke ne prihvaćaju se kao sredstvo plaćanja.

U slučaju da su cijene kotizacije izražene u eurime, bit će preračunati u kune prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan izrade računa

B) POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST

Sukladno članku 53 Direktive 2006/112/EC, kotizacija podliježe obračunu PDV-a sukladno stopi države u kojoj se događaj odigrava i fakturira, bez obzira fakturira li se pravnoj ili fizičkoj osobi. U Hrvatskoj je to stopa PDV-a od 25%. U slučaju izmjene porezne stope, organizator zadržava pravo primjene iste.

U slučaju da kotizacija sadržava jednu od turističkih usluga, i time čini turistički paket aranžman, ona se fakturira po ”posebnom postupku oporezivanja za putničke agencije” i u tom slučaju stopa PDV-a je 0%.

C) PROMJENA IMENA SUDIONIKA

Ako je registrirani sudionik spriječen prisustvovati događanju, organizator može, na pisani zahtjev, primiti adekvatnu zamjenu. Nakon obrade zahtjeva i odobrenja zamjene, organizator može naplatiti takvu izmjenu u visini do EUR 50,00 po zamjeni.

D) OTKAZIVANJE DOGAĐANJA

Ako se događanje otkazuje kao rezultat više sile ili nedovoljnog broja sudionika ili zbog razloga na koje organizator ne može utjecati, uplaćena kotizacija se vraća uplatitelju, umanjena za administrativne troškove čija visina ovisi od skupa do skupa. Ovo se ne primjenjuje na ostale troškove koje bi sudionik mogao imati.

E) OTKAZIVANJE OD STRANE SUDIONIKA

Otkaz već potvrđene rezervacije mora biti u pisanom obliku. Za otkaz bilo individualni ili grupni primjenjuju se odredbe posebno naznačene na prijavnom obrascu i web stranici skupa.

F) DVOSTRUKA UPLATA / PREPLATA

U slučaju dvostruke uplate ili preplate, uz adekvatnu popratnu dokumentaciju, ista će biti vraćena nakon događanja, umanjena za administrativne troškove u iznosu od EUR 50,00

G) IZMJENE U PROGRAMU

Organizator zadržava pravo izmjene unutar programa događanja. Ove izmjene ne mogu utjecati na smanjenje cijene kotizacije ili djelomični povrat iste.

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja obavlja se sukladno općim pravilima smještajnih objekta ugovorenih za predmetni skup. Rezervacija će biti obvezujuća kada sudionik događanja izvrši plaćanje rezerviranog smještaja ili troškove garantira traženim podacima o kreditnoj kartici. Pisana potvrda, koju organizator izdaje sudioniku, postaje obvezujući ugovor između sudionika i smještajnog objekta.

A) GARANCIJA I NAČIN PLAĆANJA

U slučaju da je sudionik troškove smještaja samo garantirao podacima o kreditnoj kartici, obavezan je predmetne troškove platiti izravno u smještajnom objektu, osim ako nije drugačije dogovoreno i potvrđeno u pisanoj potvrdi.

Također, smještajni objekt može od sudionika zatražiti i garanciju kreditnom karticom za eventualne dodatne troškove.

B) OTKAZ REZERVIRANOG SMJEŠTAJA

Ako se već potvrđena rezervacija smještaja otkaže, primjenjuju se pravila o otkazu objavljena na stranici predmetnog sukupa ili obrascu za rezervaciju.

C) OGRANIČENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

U slučaju da su smještajni kapaciteti koje sudionik želi rezervirati već popunjeni, organizator je dužan ponuditi sudioniku smještaj u drugom, najsličnijem objektu. Ako ga sudionik ne prihvati, tada organizator nije obavezan osigurati smještaj sudioniku.

D) NEPOŠTIVANJE OBAVEZE

Ako smještajni objekt ne ispoštuje svoju obavezu, bit će odgovoran izravno sudioniku. Svaki odštetni zahtjev temeljen na nepoštivanju takvog ugovora treba biti upućen izravno smještajnom objektu.

IZLAGAČI / SPONZORI

Registracija za sudjelovanje u izložbenom prostoru mora biti u pisanom obliku, u pravilu na objavljenom obrascu, i obavezujuća je za izlagača.

Raspodjela izložbenog prostora vrši se u skladu s dostupnosti i sigurnosnih uvjeta a vrši je organizator, odnosno Naručitelj skupa. Ako je to moguće, izlagaču će se omogućiti najam određenog prostora kojeg je zahtjevao. Organizator zadržava pravo određivanja i izmjene izložbenog prostora bez mogućnosti izlagača za odštetom s tog osnova.

A) POTVRDA REGISTRACIJE

Sukladno slobodnom prostoru u trenutku prijave, izlagač će dobiti potvrdu / ugovor o najmu prostora kao i račun za isti. Prijavljujući se za najam izložbenog prostora, izlagač prihvaća i ove uvjete poslovanja. Također, potvrđuje da prihvaća relevantnu poslovnu praksu, tehničko-sigurnosne kao i opće uvjete poslovanja će za objekt u kojem se prostor nalazi. Izlagači su odgovorni i za svoje osoblje.

B) UVJETI PLAĆANJA

Najam mora biti uplaćen prije početka događanja, sukladno izdanoj ponudi/predračunu/računu za najam. U slučaju da najam nije uplaćen prije početka događanja organizator može izlagaču uskratiti prisustvovanje događanju.

C) MONTAŽA I DEMONTAŽA IZLAGAČKOG PROSTORA

Za montažu i demontažu izlagačkog prostora, kao i dizajn izložbenog prostora, potrebno je poštovati opća pravila lokacije i/ili objekta te pravila predmetnog skupa. Kod dizajna i postavljanja štanda, izlagač mora paziti da ni na koji način ne ugrožava ostale sudionike kao ni javni moral lokacije i/ili objekta.

Sve upute za montažu i demontažu izložbenog prostora organizator treba dostaviti izlagačima na vrijeme, a izlagači ih se trebaju pridržavati i sve poslove obaviti u tom vremenu. Ako se demontaža izložbenog prostora i uklanjanje opreme ne obave u dogovorenom roku nakon događanja, izlagač je dužan platiti sve dodatne troškove koje bi lokacija i/ili objekt mogao zbog toga imati

D) PODNAJAM IZLOŽBENOG PROSTORA

Izložbeni prostor može koristiti jedino ona pravna ili fizička osoba koja je navedena u popisu izlagača, a izlagač ne može dodijeljeni mu izložbeni prostor dati u podnajam bez izričite pisane potvrde od strane organizatora.

E) ČIŠĆENJE I SIGURNOST IZLOŽBENOG PROSTORA

Čišćenje i održavanje izložbenog prostora je dužnost izlagača. Prije napuštanja prostora, isti mora biti slobodan od svih stvari koje je izlagač donio i mora se vratiti u istom stanju u kojem je i primljen. U suprotnom, izlagač je dužan snositi troškove čišćenja i uklanjanja ako prostor nije ostavio u skladu s dogovorom.

Čuvanje izložbenog prostora kao i objekata u njemu dužnost su i briga izlagača i organizator ne prihvaća odgovornost za bilo koji dio ili objekt u izložbenom prostoru. Na zahtjev izlagača i u skladu s dostupnošću, organizator može izlagaču osigurati prostoriju pod ključem/nadzorom za čuvanje vrijednih izložaka.

F)  VIŠA SILA

U slučaju više sile kao npr. požara, poplave, štrajka, ratnih zbivanja i drugih otežavajućih okolnosti koje bi uzrokovale da se događanje ne može održati u planiranom vremenu, organizator može izabrati drugi datum održavanja. U takvom slučaju, svi dogovori i plaćanja za izložbeni prostor vezani uz originalni

datum događanja odnosit će se jednako i na novi datum događanja. Ako se događanje u potpunosti otkaže, organizator će vratiti uplaćena sredstva umanjena za 10% administrativnih troškova i izlagač neće više imati nikakvih potraživanja od organizatora.

G) OTKAZ DOGAĐANJA / IZLAGANJA

Ako organizator otkaže događanje, sva uplaćena sredstva izlagačima i sponzorima organizator će vratiti umanjena za 10% administrativnih troškova najkasnje u roku od mjesec dana i nakon toga izlagač neće više imati nikakvih potraživanja od organizatora.

H) OTKAZ UGOVORA OD STRANE IZLAGAČA

Svaki otkaz ugovora od strane izlagača mora biti u pisanom obliku. Izlagač i organizator se slažu da se poštuje procedura i troškovi navedeni u samom ugovoru vezani uz njegov otkaz.

POVJERLJIVOST

Strane se slažu da će zadržati strogu povjerljivost svih procesa i podataka za vrijeme trajanja ugovora i nakon njegovog završetka. Svaka strana će ovu obavezu prenijeti na sve svoje suradnike koji su uključeni u proces realizacije ugovora.

Kontaktirajte nas
Komentirajte, pitajte, sugerirajte, pošaljite upit...

ProConventa d.o.o. Putnička agencija
Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb
Voditelj poslovanja: Jasmina Bilać

MBS: 080868460
OIB: 04727302481
VAT ID: HR04727302481

Kontakt:
e-mail: proconventa@proconventa.hr 
tel: +385 1 5804 958 | fax: +385 1 2925 060
Radno vrijeme: Ponedeljak – petak | 09:00 – 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, Zagreb
PLASTIC_logo-04